Locuitorii raionului Cimișlia au aflat despre beneficiile renunțării la munca nedeclarată și la practica dăunătoare a salariilor în plic

Nivelul ridicat de muncă informală este una din provocările majore cu care se confruntă Republica Moldova la ora actuală, fiind estimat că aproape 200 mii de persoane sau circa un sfert din angajații din țara noastră lucrează neoficial.

Munca nedeclarată nu este doar o problemă economică, dar pune în pericol și drepturile de bază ale lucrătorilor, cum ar fi dreptul la pensie, concediu de maternitate, servicii medicale, compensații în caz de accidente de muncă și alte beneficii.

Pentru a combate acest fenomen, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat recent campania de informare ”Trecem pe alb”. Totodată, Ministerul propune șase măsuri pentru a aborda munca nedeclarată: Subvenții pentru munca legală; Susținerea tranziției la muncă formală în agricultură; Controale mai eficiente și sancțiuni directe; Digitalizarea registrelor salariaților; Accesul egal și echitabil la muncă; Salariu minim cât mai apropiat de costul de trai.

Așadar, care sunt avantajele muncii oficiale?

De ce garanții sociale poate beneficia un angajat?

Cât ne costă munca la negru în fiecare an?

Ce acțiuni urmează a fi întreprinse pentru a combate fenomenul muncii nedeclarate?

Despre toate acestea au aflat locuitorii raionului Cimișlia, de la voluntarii campaniei Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Elena, din satul Gura Galbenei, raionul Cimișlia, este de părere că: „Odată ce populația va înțelege că muncind legal și achitând impozitului pe venit și contribuțiile sociale, va crește calitatea vieții și a serviciilor publice de care beneficiem noi toți”.

Revenită recent din diasporă, Ana, locuitoare a orașului Cimișlia, crede că „Încadrarea oficială în câmpul muncii va contribui la creșterea pensiilor și a salariilor atât în sfera publică, cât și cea privată. Salariul în plic este un fenomen des întâlnit aici acasă. Noi, cei din diasporă, nu acceptăm să muncim la negru acolo unde suntem stabiliți cu familia, munca legală ne permite să beneficiem de garanții sociale, concediu plătit, asigurare medicală, concediu de maternitate, accesarea unui credit. Cred că această inițiativă este bună și va avea succes”.

Și mătușa Ecaterina, din satul Selemet, a lucrat toată viața în sfera serviciilor. Deja de mai bine de 5 ani fiind la pensie, spune că: „Niciodată nu am tolerat munca la negru. Lucrând legal mi-am asigurat o pensie decentă, care îmi acoperă necesitățile. Îndemn toți tinerii din țară să se angajeze oficial, doar de asta depinde bunăstarea noastră”.

Începând cu 7 iulie 2022, când a fost lansată campania „Trecem pe alb”, voluntarii Ministerului Muncii și Protecției Sociale au distribuit pliante și materiale informative, prin intermediul cărora au informat locuitorii municipiului Chișinău și a raioanelor Soroca, Florești, Cahul, și Cimișlia, despre beneficiile muncii declarate.

Parteneri de implementare a campaniei de încurajare a muncii la alb sunt Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei (BMZ) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

*****

Высокий уровень неофициальной занятости является одной из основных проблем, с которыми в настоящее время сталкивается Республика Молдова, поскольку по предварительным данным, почти 200 тысяч человек или около четверти работников в нашей стране работают неофициально.

Неофициальное трудоустройство­­ представляет собой не только экономическую проблему, но и ставит под угрозу основные права работников, такие как: право на пенсию, декретный отпуск, медицинские услуги, компенсации и другие льготы.

Для борьбы с этим явлением Министерство труда и социальной защиты запустило информационную кампанию «Выходим из тени». В тоже время министерство предлагает шесть мер по борьбе с неофициальной занятостью: субсидии на легальную работу; поддержка перехода к официальной работе в сельском хозяйстве; более эффективный контроль и прямые санкции; оцифровка реестров сотрудников; равный и справедливый доступ к работе; минимальная заработная плата максимально приближенная к прожиточному минимуму.

Итак, каковы преимущества официальной работы?

Какими социальными гарантиями может воспользоваться работник?

Во сколько нам ежегодно обходится теневой труд?

Какие действия необходимо предпринять для борьбы с явлением теневой занятости?

Обо всем этом жители района Чимишлия узнали от волонтеров Министерства труда и социальной защиты.

Елена из села Гура Галбеней Чимишлийского района считает, что: «Как только население поймет, что должно работать легально, платя подоходный налог и социальные отчисления, качество жизни и общественных услуг, которыми мы все пользуемся, повысится».

Недавно вернувшаяся из диаспоры жительница города Чимишлия Анна считает, что: «Официальное трудоустройство будет способствовать увеличению пенсий и зарплат, как в государственной, так и в частной сфере. Зарплата в конверте – обычное явление у нас дома. Мы, представители диаспоры, не принимаем нелегальную работу. За границей, там, где мы находимся с семьей, легальная работа позволяет нам пользоваться социальными гарантиями, оплачиваемым отпуском, медицинской страховкой, декретным отпуском, доступом к кредиту. Я думаю, что эта прекрасная инициатива «Выходим из тени», будет успешной».

Пенсионерка Екатерина из села Селемет всю жизнь проработала в сфере обслуживания. Будучи на пенсии уже более 5 лет, она поделилась: «Никогда не соглашалась на теневую занятость. Работая легально, я обеспечила себе достойную пенсию, которая покрывает мои потребности. Призываю всех молодых людей в стране официально трудоустроиться, только от этого зависит наше благополучие».

Начиная с 7 июля 2022 года, когда была запущена кампания «Выходим из тени», волонтеры Министерства труда и социальной защиты распространяли буклеты и информационные материалы, посредством которых были проинформированы о существующих трудовых льготах жители муниципии Кишинёв, а также районов Сороки, Флорешты, Кагул и Чимишлия.

Партнерами по реализации кампании «Выходим из тени» являются: Немецкое агентство по международному сотрудничеству, Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству.