5 întrebări frecvente despre munca nedeclarată

✓ Ce înseamnă munca nedeclarată?

Articolul 71 din Codul Muncii definește munca nedeclarată ca orice muncă prestată de o persoană fizică pentru şi sub autoritatea unui angajator, fără a fi respectate prevederile codului referitoare la încheierea contractului individual de muncă. Munca nedeclarată este interzisă.

✓ Что такое неформальная занятость?

Согласно статье 71 Трудового кодекса, неформальная занятость означает любой труд, осуществляемый физическим лицом для и под управлением работодателя без соблюдения положений настоящего кодекса, относящихся к заключению индивидуального трудового договора.

✓ Ce presupune angajarea oficială?

Angajarea oficială presupune încheierea contractului individual de muncă cu înregistrarea acestuia și luarea la evidență de către autoritățile statului (Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Serviciul Fiscal de Stat). Pentru a fi la curent cu plata lunară a salariului, fiecare salariat este în drept să se adreseze către orice subdiviziune a Casei Naționale de Asigurări Sociale (Casa Teritorială de Asigurări Sociale) pentru a beneficia de parola de acces la contul personal de asigurări sociale. De asemenea, poate să-și calculeze singur vârsta de pensionare, accesând linkul: http://cnas.md/calc/index.php

✓ Что подразумевает официальное трудоустройство?

Официальное трудоустройство подразумевает заключение индивидуального трудового договора с его регистрацией и учетом в государственных органах (Национальная касса социального страхования, Национальная компания медицинского страхования, Государственная налоговая служба). Для получения информации о ежемесячной выплате заработной платы каждый работник имеет право обратиться в любое подразделение Национальной кассы социального страхования (Территориальная касса социального страхования) для получения пароля доступа к личному счету социального страхования. Также можно рассчитать свой пенсионный возраст, перейдя по ссылке: http://cnas.md/calc/index.php

✓ Ce sancțiuni se aplică pentru munca nedeclarată?

Potrivit prevederilor art. 551 din Codul contravențional, utilizarea muncii nedeclarate se sancţionează pentru fiecare persoană identificată, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice; cu amendă de la 150 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere; cu amendă de la 210 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. (O unitate convențională = 50 lei).

✓ Какие штрафы применяются за неформальную занятость?

Согласно статье 551 Кодекса о правонарушениях, использование неформального труда влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 60 до 90 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 210 условных единиц и на юридических лиц в размере от 210 до 300 условных единиц, во всех случаях за каждого выявленного работника (Условная единица = 50 леев).

✓ Care este salariul minim garantat?

Începând cu 1 aprilie 2022, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real este 3500 lei.

✓ Какова гарантированная минимальная заработная плата?

С 1 апреля 2022 года минимальная гарантированная заработная плата в реальном секторе составляет 3500 леев.

✓ Unde pot afla mai multe informații sau trimite o plângere?

Inspectoratul de Stat al Muncii este autoritatea care controlează respectarea legislației muncii, securității și sănătății în muncă și care acordă, la solicitare, consultanță gratuită angajatorilor și salariaților pe domeniul de competență.

Date de contact: Inspectoratul de Stat al Muncii, str. Miron Costin 17/2, mun. Chișinău, ism.gov.md, tel. 022 499 400, 022 499 401.

✓ Где можно узнать больше информации или подать жалобу?

Государственная инспекция труда является органом, осуществляющим контроль над соблюдением трудового законодательства, безопасностью и гигиеной труда и предоставляющим по запросу работодателей и работников бесплатные консультации в сфере компетенции.

Контактные данные: Государственная инспекция труда, ул. Мирон Костин 17/2, мун. Кишинёв, ism.gov.md, тел. 022 499 400, 022 499 401.